Visie

Vliegveld Midden Zeeland

Visie van Midden Zeeland

 

Onze doelgroepen hebben allen een specifieke relatie met het vliegveld, die Vliegveld Midden Zeeland op de juiste wijze moet onderhouden. In de toekomstvisie nemen een duidelijke, transparante communicatie met alle doelgroepen en een gezonde exploitatie van het vliegveld een belangrijke plaats in voor het voortbestaan van het vliegveld. Midden Zeeland wil met al haar diensten en producten meerwaarde leveren aan het toeristische product in Zeeland, het bedrijfsleven en aan bezoekers.

Aandeelhouders en gebruikers

Aandeelhouders zijn voornamelijk de bedrijven, stichtingen en verenigingen die zijn gevestigd op het luchtvaartterrein en een aantal grote Zeeuwse bedrijven.
Zij zijn veelal direct betrokken bij het operationeel gebruik daarvan. Zij zijn gebaat bij een gezonde exploitatie en een voortdurende optimale gebruiksmogelijkheid van het vliegveld. Datzelfde geldt voor de gebruikers, waartoe ook diverse aandeelhouders mogen worden gerekend.

Het beleid van de exploitant is gericht op een gezonde financiële basis.
Die moet naast de noodzakelijke exploitatiekosten ruimte bieden voor investeringen, waarmee Zeeland Airport B.V. een optimaal en dus veilig gebruik van het luchtvaartterrein kan garanderen. In de visie van de exploitant doet elk incident direct afbreuk aan de optimale orde en (vlieg)veiligheid, die hijzelf continu nastreeft.

Omwonenden

Vliegveld Midden-Zeeland is belangrijk voor recreatie, de economie en werkgelegenheid. Maar voor omwonenden en anderen in de omgeving zijn geluid en veiligheid van belang. In de openbare Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) overleggen alle betrokken partijen om ervoor bezorgen dat het vliegveld goed kan functioneren. Gemeenten, omwonenden, de exploitant van het vliegveld, gebruikers van het vliegveld en milieuorganisaties zijn in de CRO vertegenwoordigd.

In de visie van de Zeeland Airport B.V. is bekendheid met alle aspecten van het vliegveld, waaronder haar ambities voor de (nabije) toekomst van essentieel belang voor het creëren en onderhouden van een goede relatie met haar ‘buren’.
Kortom,het vliegveld wil in HARMONIE leven met zijn omgeving.

Gemeentelijke en provinciale overheid

Naast de door de (rijks-)overheid verplichte rapportages van voornamelijk vliegbewegingen inclusief geluidsproductie, is een open communicatie met zowel de gemeente Middelburg als de provincie Zeeland van essentieel belang bij zaken, zoals politieke besluitvorming met betrekking tot het (voort)bestaan van Vliegveld Midden-Zeeland.
In de visie van de exploitant is als voorwaarde gesteld dat alle operationele activiteiten plaatsvinden in volstrekte openheid en volgens de geldende wet- en regelgeving.
Alleen door zo te handelen mag Zeeland Airport B.V. begrip en waardering verwachten voor de activiteiten op en vanaf Vliegveld Midden-Zeeland.

Toerisme,bedrijfsleven en bezoekers

Het vliegveld wil met al haar diensten en producten ook meerwaarde leveren aan het toerisme,het bedrijfsleven en bezoekers.

Motto

Met haar visie betreffende openheid, eerlijkheid en een voortdurende communicatie met alle doelgroepen doet Vliegveld Midden-Zeeland er alles aan haar motto:
“het vriendelijkste kleine vliegveld van Nederland!” te realiseren.